ពួកអាខួរក្បាលសត្វ ពួកហែង ចាំតែលួចគេcopy pastម៉ងអីហា កើតមកមានក្បាល ១ម្នាក់ដែរ មិចក៏អន់ខ្លាំងមេស មិនចេះបង្កើតអីចេញពីក្បាលខ្លួនឯង

127

កើតមកមានក្បាល១ម្នាក់ និងគេដែរមិចក៏អន់ខ្លាំងម្លេះ មិនចេះធ្វើអីដែលចេញពីក្បាលរបស់ខ្លួនឯង ចាំតែលួចពីគេ ភ្នែកធ្លីធ្លោ ដូចចោរ ក្បាលអន់ចុយម្រាយហើយ ដូចតេឡេ គ្មានចេះគិត ធ្វើអីចេញពីខួរខ្លួនឯងទេ ពួកអាខួរក្បាលសត្វ គ្មានអ្នកណាគេដឹង ក៏ដឹងខ្លួនឯងដែរ ថាហេតុអីខួរក្បាលអញអន់ម្លេស ចាំតែលួចពីគេចឹង ពេលនោះបើក្បាលពួកហែងជាក្បាលមនុស្ស វានឹងអោយហែងកើតចិត្តចេះខ្មាស់អៀន ហើយចាំក្នុងខួរក្បាលជានិច្ច ថាពួកអ្នកចាំតែលួចពីគេ គឺជាខួរក្បាលសត្វ។