រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលរស់នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោម

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ប្រទេសវៀតណាមបាន ចេញនូវគោលការណ៍ណែនាំនិងគោលនយោបាយ ជាច្រើនដើម្បី វិនិយោគ ការអភិវឌ្ឍផលិតកម្ម និងលើកកម្ពស់ជីវភាព​រស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរ នៅភាគខាងត្បូងវៀតណាម មានដូចជា៖ គោលនយោបាយដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍផលិតកម្មនិង ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ។​​ ការគាំទ្រសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅ និងការប ង្កើតការងារ គាំទ្រដល់ គ្រួសារក្រីក្រ សាងសង់លំនៅឋាន…។ គោលនយោបាយ ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី សម្រាប់ដើមទុនអភិវឌ្ឍន៍ផលិតកម្ម ដល់គ្រួសារជនជាតិភាគតិច​ មានការលំបាកជាពិសេស។ គាំទ្រថ្លៃសិក្សា សម្រាប់សិស្ស និងនិស្សិត។ ការគាំទ្រការធានា រ៉ាប់រងសុខភាព … សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរ គឺជាការងារស្នូល … Read More