មកដល់ពេលនេះ កម្ពុជា បានធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ លើមនុស្សចំនួនជាង ២០មុឺននាក់ហើយ

គិតត្រឹម ថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល បានឱ្យដឹងថា ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ ១៩ នៅកម្ពុជា សរុបមានចំនួន ៣០១ នាក់ដដែល ដោយពុំមានករណីឆ្លងថ្មីឡើយ ហើយក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺចំនួន ១ នាក់ទៀតជាជនជាតិបារាំង បានជាសះស្បើយ ដែលធ្វើឱ្យចំនួនជាសរុបឡើងដល់ ២៨៩ នាក់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេលនេះដែរ កម្ពុជានៅសល់ អ្នកជំងឺកូវីដ ១៩ ត្រឹមតែ ១២ … Read More