គ្រប់១៤ថ្ងៃ ចាំអ៊ុតមើលលទ្ធផល នៅថ្ងៃទី១៨វិច្ឆិកា តើមានអ្នកឆ្លងកូវីដ ពីមន្ត្រីហុងគ្រីប៉ុន្មាននាក់ទៀត?

លោកស្រី វេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យ ក្រសួងសុខាភិបាលបាន មានប្រសាសន៍ថា ការធ្វើតេស្តជាលើកទី៤ ចំពោះអ្នកដែលមាន ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយ នឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី០៣វិច្ឆិកា ដែលជាការធ្វើតេស្តចុងបញ្ចប់ គឺជាដំណាក់កាល ដ៏សំខាន់ចាំ បាច់ជាទី បំផុតក្នុងការវា យ តម្លៃថា អ្នកទាំងនោះមានឆ្លង ឬមិនមានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកស្រីបានបន្តថា«ការធ្វើតេស្តលើកចុងក្រោយនេះ គឺជាការសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ ០៣វិច្ឆិកា ហើយការសន្និដ្ឋានចុងបញ្ចប់ នៃការចម្លង ឬមិនចម្លងវីរុសកូវីដ១៩នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍០៣វិច្ឆិកា នឹងអាចវា យ តម្លៃទៅបា … Read More