ប្រយ័ត្តប៉ូលិសផាក ការបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹជញ្ជូន នឹងផុតកំណត់ត្រឹម៣០វិច្ចិកានេះហើយ

អ្នក​មិនទាន់​បង់ ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹក ជញ្ជូន និង​យានជំនិះ ​គ្រប់​ប្រភេទ​ប្រចាំ ឆ្នាំ​២០២០ ត្រូវបំពេញ​កាតព្វ កិច្ច​ពន្ធ ឱ្យបាន​ត្រឹម​ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២០​។ នេះជាការ រម្លឹក របស់អង្គភាព អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ បានចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង ដោយបញ្ជាក់ថា៖ ម្ចាស់​យានយន្ត​ដែល​មិនទាន់​បង់ពន្ធ ត្រូវ​រួសរាន់​ មក​ប្រកាស​បង់ពន្ធ​ឱ្យបាន ​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​៣០ ខែវិច្ឆិកា នៅតាម​សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្ត​-​ខណ្ឌ ឬ​នៅ​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​ក​.​អ ធានា​គារ​អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី … Read More