ពលរដ្ឋខ្មែរ ជ្រុលចង្កូតតែបន្តិច ចូលនេសាទ នៅក្បែរកោះត្រល់ ត្រូវវៀតណាមចាប់ខ្លួន

ក្រោយមានការ ជជែកសម្រប សម្រួលគ្នា រវាងអាជ្ញាធរ ខេត្តកែប ជាមួយភាគី រៀតណាម ប្រជានេសាទខ្មែរចំនួន ២៥នាក់ បានត្រឡប់ មកដល់ទឹកដី របស់ខ្លួនវិញ ដោយសុវត្ថិភាព ក្រោយពីភាគីវៀតណាម បានចាប់ឃាត់ខ្លួនពួកគាត់ ដោយសារចូល ទៅនេសាទដោយខុសច្បាប់ក្នុងព្រំដែនទឹក របស់ប្រទេសវៀតណាម ក្នុងចំណុច កោះថាស កោះត្រល់ (ភូកុក)។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទូករបស់ប្រជានេសាទ ចំនួន ០៥គ្រឿង ផ្ទុកមនុស្សចំនួន ២៥នាក់ បានត្រឡប់ មកដល់ទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ … Read More